Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Kênh thông tin hữu ích cho công tác Hội và hội viên
07:25 21/06/2021 GMT+7

Tại Bắc Ninh, Tạp chí Nông thôn mới được phát hành tới Hội Nông dân (ND) cấp tỉnh, cấp huyện và phần lớn các cơ sở Hội trong toàn tỉnh. Đây là tài liệu để các cấp Hội tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các phong trào của Hội, những gương điển hình được truyền tải giúp cho các cấp Hội đẩy mạnh phong trào ở địa phương. Đặc biệt, Tạp chí cũng đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để lan tỏa phong trào góp phần vào sự thành công của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ông Nguyễn Công Thao – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh.

Hội ND tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao vai trò của Tạp chí trong việc hỗ trợ trong công tác điều hành hoạt động của Hội ND các cấp. Trong mỗi số Tạp chí rất nhiều thông tin bổ ích, cung cấp cho cán bộ Hội thông tin hữu ích về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới. Từ đó giúp cho cán bộ Hội các cấp nắm bắt được chủ trương, chính sách trên cơ sở đó truyền tải được các văn bản, chính sách của Trung ương, của cấp ủy, chính quyền các cấp đến với người dân, để người dân tiếp cận, thực hiện tốt chính sách và hưởng thụ từ chính sách đó góp phần vào xây dựng củng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn tới, Tạp chí NTM cần có những đổi mới, nhất là về nội dung. Bên cạnh những bài viết chuyên sâu, Tạp chí cần đa dạng hóa nội dung nhất là cần phải được đi sâu hơn về các lĩnh vực như các mô hình kinh tế tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả ở các địa phương. Trên cơ sở đó giúp cho hội viên, nông dân ở địa phương này học tập được các mô hình của các hội viên, nông dân ở địa phương khác. Để từ đó người dân có thể tiếp cận được khoa học kỹ thuật; tiếp cận, đổi mới những cây con giống mới để từ đó áp dụng, vận dụng vào thực tế của địa phương mình. Như vậy sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng đối với người dân.

Những nỗ lực đổi mới cả về nội dung và hình thức của Tạp chí NTM sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến của giai cấp nông dân; Giúp cán bộ Hội các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn, bức xúc của nông dân; tình hình nông nghiệp, nông thôn và hoạt động của Hội ND các cấp góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh.

Trọng Đạt (ghi)