Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

10:49 30/12/2020 GMT+7
Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững…; sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn khu vực

Mục tiêu phát triển trên nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới.

TỪ KHÓA #Tam nông