Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
H. Quỳnh - 13:46 13/03/2023 GMT+7
Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã ban hành Kế hoạch số 587 – KH/HNDTW ngày 24/2/2023 về việc tổ chức xin ý kiến đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Hội thảo đầu bờ, hướng dẫn kỹ thuật tại Mô hình Sản xuất dưa chuột an toàn hỗ trợ, phát triển và củng cố Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, hợp tác xã” tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương)

Theo đó thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 10 – KH/TW ngày 28/3/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch tổ chức xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). 

Kế hoạch nêu rõ: Việc tổ chức xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân đối với dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi là một nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp cần được ưu tiên chỉ đạo thực hiện trong thời gian từ ngày 15/2/2023 đến hết 15/6/2023.

Đối tượng lấy ý kiến: Cán bộ Hội Nông dân các cấp từ Trung ương đến cơ sở; hội viên nông dân; Hợp tác xã do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Nội dung xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) bao gồm toàn bộ dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); trọng tâm là những vấn đề nhằm loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trưởng, phát triển thành viên; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của Hợp tác xã. 

Trong đó, một số nội dung trọng tâm cần tập trung xin ý kiến gồm: 

Mở rộng đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Thể chế hóa Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) mở rộng phạm vi điều chỉnh.

Bổ sung đối tượng tổ hợp tác nhằm đa dạng hoá các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác phát triển từ thấp đến cao, từ mô hình đơn giản tổ hợp tác đến HTX, tạo điều kiện và định hướng cho tổ chức kinh tế hợp tác liên kết.  Hợp tác sản xuất kinh doanh, phát triển quy mô, hình thành chuỗi giá trị; tạo ra một hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh. 

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các tổ chức kinh tế hợp tác gia nhập, rút khỏi thị trường; Không hạn chế (theo tỷ lệ bắt buộc) đối với các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận bên ngoài thị trường; Đổi mới mô hình quản trị; Quy định chi tiết về kiểm toán tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân; Quy định chi tiết các nhóm chính sách phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác.

Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức hội nghị. Hội Nông dân các tỉnh, thành tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân gửi văn bản và file số về Trung ương trước ngày 30/3/2023 (qua Ban Kinh tế Trung ương Hội và theo địa chỉ: bankinhtetwhnd@gmail.com) để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.