Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam
Trọng Đạt - 07:25 22/12/2021 GMT+7
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Công văn hướng dẫn Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố về kế hoạch triển khai các hoạt động Kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam với nhiều nội dung đa dạng, phong phú.

Ngày 20/12/2021, Trung ương Hội NDVN đã ban hành Công văn số 3607-CV/HNDTW về việc Hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/2061 26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về Dân số (Tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2021. Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN yêu cầu Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm các ngày lễ trên.

Panô tuyên truyền Ngày dân số Việt Nam 26/12. Ảnh: tư liệu.

Nội dung tuyên truyền của các đơn vị gắn với mục đích tăng cường các hoạt động truyền thông về thành tựu 60 năm thực hiện công tác dân số và định hướng công tác dân số theo tinh thần của Nghị quyết số 21 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch đến năm 2030 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho cán bộ, hội viên, nông dân về chính sách DS-KHHGĐ trong tình hình mới. 

Với chủ đề “60 năm Ngành dân số - Vì một Việt Nam phát triển bền vững”, các nội dung tuyền truyền chủ đạo bao gồm: Việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, pháp luật, nghị quyết, chính sách về dân số của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, của Hội đối với công tác dân số; ưu tiên phản ánh các hoạt động, các mô hình, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực dân số. 

Kết quả, thành tựu của công tác dân số trong 60 năm qua, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ của công tác dân số trong thời gian tới; ý kiến của các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. 

Định hướng công tác dân số theo Nghị quyết số 21-NQ/TW; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch của Chính phủ để thực hiện mục tiêu: giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, nâng cao chất lượng dân số và đạt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. 

Trung ương Hội cũng hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động chủ yếu như: Phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Ngành Dân số Việt Nam; Phối hợp sản xuất, cấp phát các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, sách mỏng, tranh lật, panô, áp phích, bản tin chuyên đề, phóng sự, ký sự... về công tác DS-KHHGÐ; Viết và đăng tin bài, phóng sự... và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Hội như bản tin công tác Hội, Website, trên các trang mạng xã hội... về công tác DS-KHHGĐ; Lồng ghép các nội dung DS-KHHGĐ vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi, tố Hội. /.