Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng
14:41 18/01/2021 GMT+7
So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.
Theo VOV.