Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Nghiên cứu - Trao đổi
Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc
Phân bón Phú Mỹ
Hướng dẫn thực hiện Quy trình xét chọn Tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ IV - năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 323/KH-HNDTW, ngày 08/9/2022 về việc tổ chức Chương trình Tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ IV - năm 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo Chương trình Tôn vinh ban hành Hướng dẫn một số bước thực hiện quy trình xét chọn “Nhà Khoa học của Nhà nông” như sau:
Pháp luật về nông dân, nông thôn
Văn hóa nông thôn
Làng Việt
Kết nối cung cầu nông sản
Y tế - Sức khỏe nông dân
Nông dân và hội nhập