Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Nghiên cứu - Trao đổi
Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Phân bón Phú Mỹ
Dấu ấn năm 2023 là tiền đề, động lực, tạo sinh khí mới, luồng gió mới cho hoạt động công tác Hội năm 2024
(Tapchinongthonmoi.vn) - Năm 2023 là năm có nhiều ý nghĩa đối với tổ chức Hội Nông dân và giai cấp Nông dân Việt Nam; là năm các cấp Hội Nông dân Việt Nam nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra và tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Pháp luật về nông dân, nông thôn
Văn hóa nông thôn
Làng Việt
Kết nối cung cầu nông sản
Nông dân và hội nhập