Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - 07:38 10/02/2024 GMT+7

Trong năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu vực, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, tạo điều kiện của Chính phủ, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội và hội viên nông dân, đã mang lại những kết quả rất quan trọng với một số dấu ấn nổi bật, đó là:

1. Tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra; trong đó hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đã có nhiều đổi mới quan trọng, nhất là việc đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chủ động, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tham gia giám sát và phản biện xã hội; khẳng định vị trí và nâng cao uy tín, vị thế của Hội.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm một số mô hình nông dân sản xuất giỏi.

2. Các địa phương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, từ Đại hội Chi hội Nông dân đến Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, tạo không khí phấn khởi đối với cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước, tạo luồng gió mới đối với công tác Hội và phong trào nông dân; được các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và dư luận xã hội đánh giá cao.

Các địa phương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Tham mưu cho Đảng những chủ trương, định hướng lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, phát huy vai trò của Tổ chức Hội tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước và đặc biệt ý nghĩa vào ngày 20/12/2023, ngay trước ngày long trọng khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”. Đây là niềm vinh dự rất lớn của giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đối với tổ chức Hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị
về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

4. Trung ương Hội đã tổ chức rất thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, được các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo địa phương và xã hội đánh giá rất cao. Đại hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ; các doanh nghiệp đã đồng hành với nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã nhận được sự quan tâm
 đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, cùng với Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị trở thành kim chỉ nam định hướng cho tổ chức, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, không chỉ trong 5 năm của nhiệm kỳ 2023-2028 mà còn xuyên suốt trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII bỏ phiếu bầu
Ban Chấp hành Trung ương Hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Những kết quả nổi bật nêu trên là tiền đề, động lực quan trọng, tạo sinh khí mới, luồng gió mới đối với Hội Nông dân Việt Nam nói chung và công tác Hội, phong trào nông dân nói riêng trong năm 2024, năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Do đó trong năm 2024, Trung ương Hội sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội và Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động của các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.
2. Xây dựng Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; lãnh đạo, chỉ đạo các Ban, đơn vị Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các Đề án, dự án thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 46-NQ/TW cũng như đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, tạo bước đột phá trong công tác Hội và phong trào nông dân, đó là:
Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, trong đó tiếp tục phát triển mạnh hệ thống chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, mở rộng đa dạng, linh hoạt các câu lạc bộ của nông dân.
Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, trong đó tổ chức triển khai một số mô hình điểm tại các tỉnh đại diện cho các vùng, miền, làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình.

Thời gian tới, Hội Nông dân cần tập trung nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp,
tập trung vào các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp, tập trung vào các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để có đủ năng lực trở thành giám đốc hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, là hạt nhân, nòng cốt thúc đẩy quá trình “tri thức hoá nông dân”.
Xây dựng bộ chỉ số đánh giá và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, trước hết là thí điểm tổ chức cho các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia đánh giá.
Phổ biến, mở rộng ứng dụng App nông dân Việt Nam để lắng nghe ý kiến, phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Trong các nhiệm vụ trên, hiện nay Trung ương Hội đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây sẽ là Đề án đầu tiên của Hội được tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Hội để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.
4. Tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; tranh thủ sự quan tâm của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024, tạo sức mạnh, tiền đề cho các năm tiếp theo.
Trong không khí phấn khởi với những kết quả mang dấu ấn nổi bật của năm 2023 cùng với sự chào đón bước sang năm mới 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Hội Nông dân Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024; nêu cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp Hội, phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, nâng cao trình độ và chăm lo cho hội viên, nông dân có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.
Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Hội Nông dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố. Chúc toàn thể cán bộ Hội Nông dân Việt Nam và hội viên, nông dân trong cả nước một năm mới, khí thế mới, thành công mới, sức khỏe và hạnh phúc.

Kết quả 12 chỉ tiêu năm 2023

(1) Cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam: đạt 100%.
(2) Kết nạp hội viên mới: 263.949 hội viên, đạt 114 %, nâng tổng số hội viên cả nước của Hội đạt hơn 10 triệu hội viên.
(3) Chi hội xây dựng được quỹ hoạt động: 701 chi hội, đạt 100%.
(4) Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội được cho 110.807 cán bộ chi hội, tổ hội; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và cập nhật kiến thức mới được cho 21.455 cán bộ Hội chuyên trách, đạt 153,5%.
(5) Hộ nông dân đạt Danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp là 4.000.860 hộ, đạt 120%.
(6) Mỗi Hội Nông dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức 01 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân: 63 cuộc, đạt 100%.
(7) Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ Nông dân: 474.403 tỷ đồng, đạt 147%, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân toàn hệ thống Hội đạt gần 5.000 tỷ đồng.
(8) Cơ sở Hội xây dựng được 737 HTX, 4.245 THT, đạt 163%.
(9) Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng được 9.065 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đạt 178%.
(10) Hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: 8.254.944, đạt 102%.
(11) Tuyên truyền, vận động cơ sở Hội xây dựng mới được 7.113 mô hình tự quản về an ninh trật tự, đạt 149%.
(12) Hội viên nông dân tham gia Bảo hiểm y tế là 9.877.737 người, đạt 111%.

 

TỪ KHÓA #Hội Nông dân Việt Nam #đồng chí lương quốc đoàn - chủ tịch trung ương hội nông dân việt nam khó viii nhiệm kỳ 2023 - 2028. #hoạt động công tác hội năm 2024
TIN cùng chuyên mục