Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Các trường hợp tinh giản biên chế công chức, viên chức 2022

07:15 26/04/2022 GMT+7
Nếu công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện tại, không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ thuộc diện tinh giản biên chế.

Theo VOV