Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Phấn đấu đến năm 2030, phát triển 1 triệu héc ta rừng trồng sản xuất gỗ lớn
Theo Kế hoạch “Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024 - 2030”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu chung phát triển vùng rừng trồng sản xuất gỗ lớn tập trung nhằm chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.