Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
SỰ KIỆN: Tuyên truyền nông thôn mới trung ương