Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
SỰ KIỆN: Tuyên truyền về Cà Mau