Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Đồng Nai nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Hiếu Nguyễn - 15:30 27/03/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025), trong đó, tỉnh Đồng Nai chủ trương tiếp tục tập trung triển khai các kế hoạch, các chương trình, lĩnh vực đột phá; các dự án trọng điểm của quốc gia và tỉnh… Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi, toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai  gian hàng sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của nông dân Đồng Nai trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Với những định hướng trọng tâm của tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã phát động thi đua với 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, trong đó chú trọng công tác định hướng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chuyển đổi số để tăng lợi thế cạnh tranh cho sản xuất nông nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, không để ai lại phía sau. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, làm tốt công tác tuyên truyền, theo hướng bám sát thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, gắn với việc thực hiện chương trình chuyển đổi số.

Một số nội dung được tỉnh Hội Đồng Nai chú trọng chỉ đạo xuống các cấp Hội đó là: Tập trung tuyên truyền, quán triệt và xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, các cấp Hội trong tỉnh có nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, đoàn thể năm 2024, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2024. ​

 Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào nông dân. Năm 2023, các cấp Hội Nông dân Đồng Nai đạt những kết quả nổi bật như: Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội giao (trong đó có 11/12 chỉ tiêu vượt, 01/12 chỉ tiêu đạt); đồng thời hoàn thành và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy giao. Đến nay, toàn tỉnh có trên 120.000 hội viên, 149 cơ sở Hội, 932 chi Hội và 5.065 tổ Hội. Tổ chức Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời truyền tải các nội dung trọng tâm với định hướng phù hợp và hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ, hội viên, nông dân, tạo điều kiện thuận lợi đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống, đặc biệt là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.