Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: làm chết 28 người