Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu công tác BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII

Nhóm PV - 10:40 27/12/2023 GMT+7
Sáng 27/12/2023, thực hiện Chương trình Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu công tác chủ yếu của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100%.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã điều hành đại hội thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính điều hành đại hội thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028. 

Dưới sự chủ trì và điều hành của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu công tác chủ yếu của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

17 chỉ tiêu công tác chủ yếu của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội.

2. Phấn đấu 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng chi Hội Nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác Hội.

3. Kết nạp từ 1,0 triệu hội viên mới trở lên.

4. Thành lập mới 25.000 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 2.500 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

5. Có ít nhất 97% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

6. Có 100% chi Hội đảm bảo quỹ hoạt động Hội.

7. Trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1,25 triệu hội viên và lao động nông thôn trở lên.

8. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 250.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

9. Hỗ trợ ít nhất 500.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

10. Có 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

11. Vận động từ 250.000 hội viên trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

12. Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

13. Có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.

14. Hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp.

15. Có 100% hộ hội viên sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

16. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên, trong đó 2% là vận động từ nguồn ngoài ngân sách.

17. Có 100% cơ sở Hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại hội nhất trí cao và biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
Chiều 26/12/2023, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đinh Khắc Đính đã báo cáo trước Đại hội Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Đại biểu Đại hội nhất trí cao và đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội.