Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: Hội Nông dân
 • Bảo vệ môi trường biển để phát triển bền vững
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Xã Thái Đô (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là địa phương sở hữu nguồn tài nguyên quý giá từ hệ sinh thái biển đa dạng (rừng – du lịch – nuôi trồng thuỷ sản). Chính vì vậy, thời gian qua xã Thái Đô đã có nhiều giải pháp thực hiện nhằm bảo vệ môi trường biển từ đó góp phần quan trọng vào việc phát triển: Khu du lịch sinh thái Cồn Đen, rừng ngập mặn và nuôi trồng thuỷ sản…
 • Biến rác thành phân bón hữu cơ
  (Tapchinongthonmoi) Những năm qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, kiến tạo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.
 • Phủ kín tuyên truyền pháp luật tới tận chi hội
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Hàng năm, Hội Nông dân (ND) Cao Bằng luôn xây dựng và ban hành các kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ đó các cấp Hội bám vào nội dung cụ thể để tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật đến hội viên nông dân. Hiện nay, số lượng nông dân vi phạm pháp luật và khiếu nại, tố cáo ngày càng giảm, tại Ban Tiếp công dân tỉnh số nông dân đến khiếu nại ngày càng ít hơn.
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở trong giai đoạn mới
  (Tapchinongthonmoi) Trường Cán bộ Hội Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội ND các cấp. Đó là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội NDVN trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, góp phần phát triển nền nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, xây dựng giai cấp nông dân văn minh.
 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong tham gia giám sát, phản biện xã hội
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Trong những năm gần đây, công tác giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các cơ quan nhà nước, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao tinh thần, trách nhiệm làm chủ của nông dân.
 • Cần có chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở
  (Tapchinongthonmoi.vn)Thực tế công tác Hội có mạnh hay không, phần nhiều phụ thuộc vào cán bộ đang công tác tại địa phương đó. Cán bộ năng động, tâm huyết, tích cực với dân, với phong trào kết hợp với năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ góp phần triển khai, định hướng cho ND thực hiện tốt các phong trào, chủ trương lớn của tổ chức Hội.
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam
  (Tapchinongthonmoi.vn) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Hội để chuẩn hóa phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách công tác, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và kỹ năng công tác vận động quần chúng của mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm tập hợp được hội viên, nông dân.
 • Giảm mâu thuẫn, tranh chấp nhờ hiểu luật
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; đặc biệt hội viên, nông dân sinh sống ở khu vực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh nên đã giảm nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.