Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Cao Bằng chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân
Nông Văn Quốc - 07:16 01/04/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong những năm qua, Hội Nông dân (ND) các cấp tỉnh Cao Bằng đã tích cực, chủ động đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội mới ban hành. Ngoài ra, các cấp Hội cũng xây dựng được nhiều mô hình hoạt động như CLB “Nông dân với pháp luật”; Tủ sách pháp luật… giúp tăng cường nhận thức, hiểu biết của người dân về pháp luật, giảm khiếu nại tố cáo...

Phối hợp tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm
Ông Trương Văn Hợp – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng cho biết:  “Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, Hội ND Cao Bằng đã phối hợp với UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81.

Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền về Luật An toàn giao thông tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang năm 2022.

Nội dung phối hợp trọng tâm, tập trung vào những nội dung cụ thể như phối hợp tham gia xây dựng pháp luật; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hàng năm, các nội dung này được các cấp Hội chủ động triển khai và thực hiện ngày càng hiệu quả hơn, trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp Hội quan tâm và đạt hiệu quả cao nhất, đã góp phần nâng cao về nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân, củng cố vững chắc về an ninh trật tự xã hội, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ sở”.
Ông Trương Văn Hợp cũng cho biết thêm: Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Hội ND các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thường xuyên tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh; Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN; các sở ngành… tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chủ chốt Hội ND cơ sở, các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật”; hướng dẫn cho các cấp Hội tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt Hội, sinh hoạt của Câu lạc bộ, mô hình sản xuất do Hội Nông dân tổ chức và quản lý; các cuộc thi nhà nông đua tài, thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 1/5) hàng năm, nhất là trong dịp triển khai Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tổng số có hơn 81.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tháng cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam;…

Để kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt được tốt hơn, Hội Nông dân và UBND các cấp cần phối hợp tốt nội dung đã ký kết; xây dựng và tăng cường về số lượng, chất lượng hệ thống báo cáo viên pháp luật từ cấp tỉnh đến xã và có kinh phí hỗ trợ. Đồng thời, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần được đưa vào chỉ tiêu thi đua hàng năm và các cấp Hội Nông dân cần thường xuyên kiểm tra, giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống tổ chức Hội và trên địa bàn dân cư”.
Ông Trương Văn Hợp.

Trong năm 2022, Hội ND Cao Bằng phối hợp với cơ quan kiểm tra Trung ương Hội tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội và kỹ năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân cho 500 cán bộ, hội viên tại các huyện Quảng Hòa, Hòa An, Nguyên Bình và TP. Cao Bằng; các cấp Hội đã tham gia tiếp 166 lượt công dân trong đó có 7 trường hợp là nông dân, phối hợp giải quyết 138 vụ khiếu nại, tố cáo của nông dân; xử lý 7 đơn thư gửi trực tiếp đến Hội và tham gia xử lý, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 130 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả
Trong quá trình triển khai, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội ND các cấp Cao Bằng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 Ông Trương Văn Hợp cũng cho biết, tổng số người được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do Hội ND tổ chức ngày càng tăng. Năm 2020, tổ chức tuyên truyền được 2.029 cuộc với 121.759 lượt hội viên, nông dân tham gia; năm 2021 tổ chức được 1.883 cuộc với 107.835 lượt hội viên, nông dân tham gia; năm 2022 tổ chức được 3.771 cuộc với 191.461 lượt hội viên, nông dân tham gia. Đặc biệt, số lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và tuyên truyền viên pháp luật của cơ sở không ngừng được củng cố, tăng cường về chất và lượng. 
Bên cạnh đó, Hội ND Cao Bằng chỉ đạo các cấp  Hội duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 718 nhóm sở thích (thuộc dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ - CSSP) và các mô hình khác do Hội ND tổ chức và quản lý, gắn việc sinh hoạt các mô hình với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các thành viên trong nhóm. 
Những năm qua, Hội ND tỉnh còn xây dựng mô hình điểm về “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại Thị trấn Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình). Theo đó, 1 CLB “Nông dân với pháp luật” được thành lập với 42 thành viên tham gia; tổ chức được 10 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 600 cán bộ, hội viên, nông dân. Đến nay, mô hình vẫn hoạt động hiệu quả tốt. Từ đó chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn tỉnh và địa bàn nông thôn từng bước được nâng lên.
Công tác xây dựng Tủ sách và kệ sách pháp luật luôn được các cấp Hội quan tâm, đến nay vẫn duy trì được 1 tủ sách pháp luật cấp tỉnh, 10 huyện, thành và 161 cơ sở đều có Tủ sách hoặc kệ sách pháp luật. Các tài liệu pháp luật chủ yếu do T.Ư Hội NDVN cung cấp, gồm: Sổ tay Phổ biến pháp luật cho nông dân, các loại tờ rơi về pháp luật (16.375 tờ rơi tuyên truyền về Hiến pháp; Luật Đất đai; Bộ Luật dân sự; Luật phòng, chống tham nhũng…). Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh có 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục Pháp luật.
Theo ông Trương Văn Hợp, để không ngừng nâng cao hiểu biết pháp luật và hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, hiện nay Hội ND tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp theo từng nhóm đối tượng để chuyển tải các nội dung cơ bản của các bộ luật đến từng hội viên nông dân, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Hiến pháp, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Khiếu nại, tố cáo...