Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: hải dương chí linh có 31 vùng trồng nhãn được cấp mã đủ điều kiện xuất khẩu.