Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
“Xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới là yếu tố quan trọng và cấp bách”
19:04 28/08/2019 GMT+7
Đó là ý kiến của TS. Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Bí thư Đảng ủy cơ quan  trong cuộc Hội thảo khoa học “Hội NDVN – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đó là ý kiến của TS. Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Bí thư Đảng ủy cơ quan  trong cuộc Hội thảo khoa học “Hội NDVN – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” diễn ra vào ngày 28.8, tại Hà Nội.

TS.Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Trần Quảng

Hội thảo do Hội đồng khoa học cơ quan T.Ư Hội NDVN phối hợp với Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn – Bộ NN&PTNT tổ chức. Tham dự Hội thảo có các nhà nghiên cứu, lãnh đạo của các ban, ngành ở T.Ư  và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của T.Ư Hội NDVN kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2019), 89 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930 – 14.10.2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Thào Xuân Sùng cho rằng: Tác phẩm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản “vô cùng quý báu, trở thành nguồn cổ vũ đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” như Đảng ta đã khẳng định.

Thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh; Di chúc của Người và Chiến lược phát triển con người xuyên suốt của Đảng ta, Hội nghị lần thứ 7, BCH T.Ư Đảng (khoá X) năm 2008 đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Và người nông dân đã thể hiện được vai trò thực sự là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; các cấp Hội NDVN thể hiện được vai trò là “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”.

Cùng với việc Hội NDVN đẩy mạnh các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn, đã tuyên truyền vận động bình quân 6,2 triệu hộ nông dân đăng ký tham gia và có 3,5 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Đây là một trong những tiêu chí hình mẫu người nông dân mới – người nông dân thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; tạo tâm lý tự tin, ý chí thoát nghèo và làm giàu bền vững của người nông dân.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Trần Quảng

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Hội thảo sẽ tập trung thảo luận vào những vấn đề cụ thể như: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Hội NDVN và phong trào nông dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng người nông dân, giai cấp nông dân thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; làm rõ xu hướng biến đổi về năng lực trên các mặt của người NDVN trong những năm đổi mới; tác động của kinh tế thị trường, của CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đến việc hình thành người nông dân hiện nay; dự báo xu hướng biến đổi của người NDVN trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; bước đầu xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí mẫu hình người nông dân và các nội dung cơ bản về xây dựng hình mẫu người nông dân đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng mẫu hình người NDVN trong thời kỳ mới.

Những ý kiến đóng góp trong Hội thảo sẽ được Hội NDVN lựa chọn để làm cơ sở xây dựng nội dung các hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII, Hội NDVN nhiệm kỳ 2018- 2023.

Tại Hội thảo các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan thiết thực tới Hội NDVN như: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tư tưởng vô giá đối với NDVN; Thành tựu của giai cấp NDVN trong xây dựng đời sống mới ở khu dân cư theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhận diện nhóm nông dân mới trong bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0; Nâng cao vị thế của người nông dân thông qua phát triển hợp tác xã nông nghiệp; Vai trò của người nông dân trong xây dựng NTM…

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo. Ảnh: Trần Quảng 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Thào Xuân Sùng đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu, các ý kiến, tham luận  đã mang lại nhiều thông tin có giá trị và rất hữu ích cho Hội Nông dân và giai cấp nông dân:

Một là, giá trị vĩnh hằng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân và giai cấp NDVN những giá trị tư tưởng, lý luận, thực tiễn rất phong phú và vẫn còn nguyên vẹn giá trị, định hướng để chúng ta tiếp tục tiến lên.

Hai là, những kết quả mà Hội NDVN và giai cấp nông dân đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã có nhiều nỗ lực học tập, phấn đấu thực hiện lời căn dặn cuối cùng của Người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người nông dân đã thể hiện được vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, các cấp Hội NDVN đã thể hiện được vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM. Người NDVN gìn giữ và phát huy những phẩm chất cao đẹp như lòng yêu nước, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, sáng tạo, cần cù, chịu khó đã đóng vai trò quyết định trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, đưa VN trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông sản. Cùng với đó, hàng triệu hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” – là những mẫu hình người nông dân thời kỳ mới. Những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội NDVN đã góp phần tạo nên “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa” trong sự nghiệp CNH, HĐH hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ba là, việc xác định tiêu chí và xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là yếu tố quan trọng nhất và cấp bách.

Bốn là, đề xuất một số giải pháp chủ yếu xây dựng người nông dân thế hệ mới đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó Hội NDVN giữ vai trò trung tâm, nòng cốt. Hội ND các cấp chủ động, tích cực tham gia và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để hoạch định cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực nông dân chất lượng cao bằng việc đẩy mạnh công tác tập huấn, công tác đào tạo nghề cho nông dân./.

Lương Thuỷ