Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Hội Nông dân Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Tạp chí Nông Thôn Mới - 13:30 26/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt sứ mệnh đoàn kết, tập hợp, vận động nông dân đóng góp tích cực vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Kể từ khi thành lập, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức 7 kỳ Đại hội.

1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 1988-1993

Đại hội được tổ chức từ ngày 28 - 29/3/1988 tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội.

Dự đại hội có 613 đại biểu đại diện cho 11.188.789 cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) gồm 95 đồng chí. Đồng chí Phạm Bái, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN. Các đồng chí Hoàng Hồng Thất, Nguyễn Thành Thơ, Cầm Ngoan, Nguyễn Thị Huệ được bầu làm Phó Chủ tịch.

Hội nghị BCHTrung ương Hội NDVN lần thứ 6 (khóa I) tại Hà Nội, từ ngày 30/10 - 2/11/1991 đã bầu đồng chí Hoàng Hồng Thất, Phó Chủ tịch Thường trực làm Quyền Chủ tịch BCH Hội NDVN thay đồng chí Phạm Bái nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 7 (khóa I) tại Hà Nội, họp từ ngày 2 - 5/6/1992 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần), Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN.

2. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ II, nhiệm kỳ 1993 – 1998

Đại hội được tổ chức từ ngày 15 - 19/11/1993 tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội.

Dự đại hội có 600 đại biểu đại diện cho 7.269.982 cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội đã bầu 77 đồng chí vào Ban Chấp hành (BCH). Đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch BCH Hội NDVN. Các đồng chí Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Thị Huệ được bầu làm Phó Chủ tịch. Đây là Đại hội "Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động", là Đại hội của trí tuệ và niềm tin, nơi hội tụ ý chí và nguyện vọng của giai cấp nông dân quyết tâm đổi mới và xây dựng Hội NDVN vững mạnh về mọi mặt. Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 2 (khóa II), họp từ ngày 1 - 3/3/1994 tại TP Hồ Chí Minh đã bầu bổ sung đồng chí Lò Văn Inh giữ chức Phó Chủ tịch BCH Hội NDVN. Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 5 (khóa II), họp tại Hà Nội từ ngày 9 - 10/1/1997 đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực giữ chức Chủ tịch BCH Hội NDVN thay đồng chí Nguyễn Văn Chính được bố trí công tác mới.

3. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ III, nhiệm kỳ 1998 – 2003

Đại hội được tổ chức từ ngày 17 - 20/11/1998 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 700 đại biểu đại diện cho 7.215.544 cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội đã bầu 114 Ủy viên Ban Chấp hành (BCH). Đồng chí Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN. Các đồng chí Phó Chủ tịch: Hoàng Diệu Tuyết, Lê Văn Nhẫn, Lê Văn Sang (Hùng Kháng). Đại hội đã khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của Hội, tổ chức, động viên giai cấp nông dân phát huy nội lực, cần kiệm xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 3 (khóa III), họp từ ngày 28 - 29/1/2002 tại Hà Nội đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức Phó Chủ tịch BCH Hội NDVN.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội lần thứ 11 (khóa III), từ ngày 17 - 18/6/2003 tại Hà Nội đã bầu bổ sung các đồng chí: Phạm Quang Tôn, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội NDVN; đồng chí Lê Hoàng Minh, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bạc Liêu làm Phó Chủ tịch BCH Hội NDVN.

4. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2003-2008

Đại hội được tổ chức từ ngày 22 - 25/11/2003 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, thủ đô Hà Nội.  Đại hội có chủ đề là "Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Phát triển". Dự đại hội có 860 đại biểu đại diện cho 8.173.238 cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội đã bầu 120 Ủy viên Ban Chấp hành (BCH). Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN. Các đồng chí Phó Chủ tịch: Hoàng Diệu Tuyết, Phạm Quang Tôn, Nguyễn Hữu Mai, Lê Hoàng Minh, Hà Phúc Mịch.

Đại hội đã xác định phương hướng là: xây dựng Hội NDVN vững mạnh về mọi mặt, là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; nâng cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 8 (khóa IV), ngày 26/2/2007 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN làm Chủ tịch Hội NDVN thay đồng chí Chủ tịch Vũ Ngọc Kỳ nghỉ hưu theo chế độ.

5. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ V, nhiệm kỳ 2008-2013

Đại hội được tổ chức từ ngày 22 - 25/12/2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội.  Chủ đề của Đại hội là: "Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển".Dự đại hội có 1.175 đại biểu đại diện cho 9.563.577 cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội đã bầu 124 Ủy viên Ban Chấp hành. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN. Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Lê Hoàng Minh, Hà Phúc Mịch, Nguyễn Duy Lượng, Lều Vũ Điều được bầu làm Phó Chủ tịch Hội NDVN.

Đại hội đã xác định phương hướng là: "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; Hội nông dân vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;

Hội NDVN tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc. Nâng cao vai trò đại diện giai cấp nông dân; chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 9 (khóa V), ngày 5/7/2012 tại Hà Nội đã bầu bổ sung đồng chí Lại Xuân Môn, Chánh văn phòng Trung ương Hội NDVN và đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Bạc Liêu giữ chức Phó Chủ tịch Hội NDVN.

6. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội được tổ chức từ ngày 30/6 - 03/7/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là: "Đoàn kết - Đổi mới - Chủ động - Hội nhập - Phát triển bền vững". Dự đại hội có 1.169 đại biểu đại diện cho 9.913.432 cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội đã bầu 122 Ủy viên Ban Chấp hành (BCH). Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN.

Các đồng chí Phó Chủ tịch: Nguyễn Duy Lượng, Lều Vũ Điều, Nguyễn Hồng Lý, Lại Xuân Môn. Đây là Đại hội của tinh thần: "Đoàn kết - Đổi mới - Chủ động - Hội nhập - Phát triển bền vững".

Đại hội đã xác định phương hướng là: phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội NDVN tham gia giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội lần thứ 8 (khóa VI), ngày 22/4/2016 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Hội NDVN làm Chủ tịch Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngày 24/7/2017, tại TP Hội An, Quảng Nam, Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 12, khóa VI đã bầu ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn Phòng Trung ương Hội NDVN giữ chức Phó Chủ tịch Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018; chỉ định tham gia Đảng đoàn Hội NDVN.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 9, khóa VI, ngày  28/6/2016, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 13 (khóa VI), ngày 12/1/2018 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN giữ chức Chủ tịch Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 14, khóa VI, ngày 10/4/2018, đồng chí Đinh Khắc Đính-  Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

7. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội được tổ chức từ ngày 11 - 13/12/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội.  Dự đại hội có 999 đại biểu đại diện cho trên 10,2 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội đã bầu 119 uỷ viên Ban Chấp hành (BCH). Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN khoá VI tái đắc cử giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN khoá VII (nhiệm kỳ 2018- 2023).

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội NDVN khóa VII; bà Bùi Thị Thơm và ông Nguyễn Xuân Định được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội NDVN khóa VII.

Đại hội với tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển" đã xác định phương hướng của nhiệm kỳ là: "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại".

Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân và Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác tốt. Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước trí thức hóa nông dân.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 7 (khóa VII), ngày 29/5/2021 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN làm Chủ tịch Hội NDVN thay đồng chí Thào Xuân Sùng nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN kỳ họp thứ 9 (khóa VII), ngày 22/6/2022, đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã được bầu làm Uỷ viên Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN khoá VII, nhiệm kì 2018-2023.