Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: "Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của toàn thể các dân tộc thuộc địa"