Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: Công tác nhân sự của Đảng: Đánh giá cán bộ bằng 'thước đo về sự ngay thẳng'