Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên
Cấn Thu Hằng - 07:03 11/03/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình quan tâm, chú trọng, chỉ đạo tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thường xuyên làm tốt công tác này, để kịp thời phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm, cũng như nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, qua đó tham mưu, đề xuất giải pháp, chương trình công tác phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân.
Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác tuyên truyền pháp luật là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Hội Nông dân Hòa Bình.

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, với phương pháp vừa kiểm tra vừa hướng dẫn sau kiểm tra, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hoạt động cho phù hợp đã góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2022, Hội Nông dân Hòa Bình tổ chức kiểm tra được 10 cuộc tại Hội Nông dân các huyện, thành phố; Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức kiểm tra được 805 cuộc tại cơ sở và chi, tổ hội. Thực tế qua theo dõi hằng năm cho thấy, các đơn vị được kiểm tra năm sau có chuyển biến tích cực hơn năm trước, hoạt động chất lượng và hiệu quả rõ rệt hơn; đội ngũ cán bộ hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, có phương pháp tập hợp nông dân và chỉ đạo phong trào, tạo niềm tin, sự gắn bó của nông dân với tổ chức Hội, đồng thời luôn có ý thức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Với vai trò là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cấp Hội đã tích cực thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân. Trong năm 2022, Hội Nông dân Hòa Bình tổ chức 4 cuộc giám sát về thực hiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các huyện Kim Bôi, Đà Bắc, Cao Phong, thành phố Hòa Bình; Hội Nông dân các huyện, thành phố giám sát được 17 cuộc về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện uỷ thác cho vay vốn theo Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số.

Hội Nông dân Hòa Bình đã tham gia phản biện về Luật Đất đai sửa đổi, quy hoạch của tỉnh; tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đóng góp xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đảm bảo chất lượng, thể hiện ý chí, vai trò của cấp Hội và nguyện vọng của hội viên nông dân.

Nâng cao chất lượng công tác Hội

Bên cạnh đó, các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu và giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, nông dân, nông thôn, tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức các hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nông dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, kết quả các cấp Hội phối hợp, tổ chức 52 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân. Thông qua Hội nghị đối thoại, các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân đã nắm bắt thêm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đồng thời có kiến nghị, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, hạn chế nông dân tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Do có sự tăng cường trong công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân các cấp đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các Nghị quyết của Hội, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội cấp trên giao. Chất lượng tổ chức Hội không ngừng được nâng lên. 

Để tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp Hội có trọng tâm, trọng điểm, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, trong đó tập trung vào những vấn đề mà hội viên, nhân dân quan tâm và việc thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân…, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Thực tế qua theo dõi hằng năm cho thấy, các đơn vị được kiểm tra năm sau có chuyển biến tích cực hơn năm trước, hoạt động chất lượng và hiệu quả rõ rệt hơn; đội ngũ cán bộ hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, có phương pháp tập hợp nông dân và chỉ đạo phong trào, tạo niềm tin, sự gắn bó của nông dân với tổ chức Hội, đồng thời luôn có ý thức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Theo Hội Nông dân Hòa Bình.