Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở
(Tapchinongthonmoi.vn) Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang trong chỉ đạo và hành động luôn xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với thực hiện tốt các phong trào nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đây là cơ sở để các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương Hội và Tỉnh ủy giao.
Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ 12, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Vai trò quan trọng của Hội cơ sở

Xác định cơ sở Hội có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện tổ chức các phong trào nông dân, nơi trực tiếp vận động, tập hợp, hướng dẫn hội viên nông dân tương trợ, giúp đỡ nhau thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Do đó Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn chú trọng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.

Trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội gắn với các buổi tập huấn, tọa đàm, hội thảo, hội thi, sinh hoạt chi, tổ hội, các loại hình câu lạc bộ. Trong đó tập trung tuyên truyền các đề án của Hội xây dựng như: (1) Đề án “Xây dựng tổ hợp tác làm tiền đề phát triển thành HTX nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”; (2)”Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư giai đoạn 2021-2025”; (3) “Phát triển vùng sản xuất Ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022-2026”; (4) “Hội Nông dân các cấp làm nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị; Xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025” (5) Đề án số 02- ĐA/HNDT về xây dựng mô hình điểm chi hội nghề nghiệp, giai đoạn 2020 - 2022... Đồng thời phối hợp có hiệu quả với chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở trung ương và địa phương… tích cực tuyên truyền các hoạt động Hội và phong trào nông dân được 6.219 buổi cho 528.694 lượt người.

Để giúp cơ sở Hội vững mạnh thì đội ngũ cán bộ Hội là yếu tố quyết định đến chất lượng phong trào và hoạt động của Hội. Ngoài tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị, nhiệt tình là điều kiện cần thì kỹ năng vận động nông dân, tính chủ động, sáng tạo, chất lượng công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động, quản lý, kết nạp hội viên, duy trì sinh hoạt các chi, tổ hội đối với Ban Thường vụ và cán bộ cơ sở Hội là điều kiện đủ để phong trào nông dân phát triển chất lượng hơn. Năm 2022, Hội Nông dân Bắc Giang đã cử cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng tại Trường cán bộ Trung ương Hội; chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố mở 27 lớp cho trên 4.650 lượt cán bộ Hội các cấp tham gia.

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, tập hợp hội viên, nông dân là định hướng xuyên suốt trong nhiệm vụ của tổ chức Hội các cấp, trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phù hợp với phát triển kinh tế với từng đối tượng ngành nghề, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Hội ND các cấp tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh công tác kết nạp hội viên mới, đồng thời tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh phát triển thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên tham gia.

Tính đến hết năm 2022, Hội ND đã kết nạp được 3.277 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 251.271 hội viên, điển hình là các huyện Yên Dũng, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang. Giới thiệu 380 quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên, nông dân cho Đảng bồi dưỡng xem xét và kết nạp, đã có 374 hội viên được kết nạp vào Đảng. Thành lập mới 31 chi hội nông dân nghề nghiệp và 103 tổ hội nông dân nghề nghiệp, đưa tổng số mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp trên địa  bàn tỉnh  là 59 chi hội và 443 tổ hội với 6.943 hội viên tham gia; thành lập 8 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương và cấp tỉnh; xây dựng mới 20 sản phẩm OCOP; duy trì và nâng cao 19 sản phẩm; hướng dẫn xây dựng 33 hợp tác xã và 51 tổ hợp tác đi vào hoạt động. Việc thành lập chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, đổi mới hình thức tập hợp nông dân tham gia hoạt động của Hội nhằm tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân.

Song song với đó, Ban Thường vụ Hội ND Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Hội bám sát tình hình thực tiễn của từng địa phương, từng cơ sở nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để có những phản ánh kịp thời trong các kỳ họp của HĐND các cấp. Không những vậy, Hội ND các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp với hội viên, nông dân về những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân; Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân trong tỉnh bằng hình thức trực tiếp với trên 200 đại biểu tham dự; Chủ tịch Hội ND Bắc Giang phối hợp với đồng chí Bí thư huyện ủy Yên Dũng tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân có trên 200 đại biểu tham dự.

Cùng với công tác kết nạp hội viên mới, duy trì sinh hoạt Hội, việc tổ chức hoạt động các phong trào nông dân như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp do Hội phát động đã có 135.618 hộ hưởng ứng đăng ký. Kết quả bình xét trong năm có 104.635 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 122,4%. Tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với dư nợ trên 2,6 nghìn tỷ đồng, cho 21.581 hộ vay; dư nợ ủy thác với Ngân hàng CSXH trên 1,6 nghìn tỷ đồng, cho 32.227 hộ vay; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng 5,4 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Qũy HTND đạt trên 62 tỷ đồng cho gần 2.000 hộ vay thực hiện trên 300 dự án. Phối hợp với Công ty CP Tiến Nông Thanh Hóa cung ứng phân bón trả chậm được 9.562 tấn, trị giá gần 90 tỷ đồng... qua đó, đã giúp cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. 

Ngoài ra, các cấp Hội tích cực vận động hội viên nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đã đóng góp 38 tỷ đồng, 25.473 ngày công lao động và hiến 151.480m2 đất, cứng hóa, sửa chữa 625km kênh mương nội đồng. Đồng thời, tỉnh Hội đã mở các lớp dạy nghề về chăn nuôi và phòng trừ bệnh cho gia súc, gia cầm, trồng rau an toàn, trồng hoa và may công nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; kỹ năng bán hàng trên các sản thương mại điện tử; sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; canh tác lúa gắn với bảo vệ môi trường.... gắn với việc hỗ trợ hội viên, nông dân tiêu thụ sản phẩm theo sự chỉ đạo của Hội ND Bắc Giang.

Bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cùng các đại biểu thăm mô hình sản xuất dứa sạch tại thôn Hưởng 8, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

5 giải pháp để xây dựng cơ sở Hội ở Bắc Giang vững mạnh

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có chiều sâu, các cấp Hội ND Bắc Giang cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội cơ sở, lấy chất lượng hội viên và hiệu quả hoạt động làm nòng cốt, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hiểu biết pháp luật là trọng tâm; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở kiến thức chuyên môn, kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng tổ chức các hoạt động của Hội, kỹ năng trong sản xuất kinh doanh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, tiếp cận với công nghệ thông tin, từng bước quản lý hội viên theo phần mềm quản lý hội viên từ cơ sở đến cấp huyện, thành phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở ngoài năng lực, có kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị thì cần có tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, trách nhiệm với phong trào nông dân. Từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt, phương thức tập hợp nông dân, nội dung sinh hoạt sát với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Hai là, rà soát trong thực tiễn công tác Hội tìm ra những yếu tố tích cực, những nguyên nhân, hạn chế trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội, từ đó đưa ra nội dung phù hợp với từng đơn vị, cơ sở trong củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; vận động hội viên, nông dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua do Hội phát động.

Ba là, vận động hội viên tích cực xây dựng Quỹ Hội, Quỹ HTND; tích cực khai thác, làm tốt công tác dịch vụ hỗ trợ nông dân như với các ngân hàng, dịch vụ phân bón với Công ty CP Tiến Nông... để tạo nguồn lực cho tổ chức Hội hoạt động, đồng thời giúp hội viên, nông dân xóa nghèo và vươn lên làm giàu, nhằm tạo niềm tin vững chắc của tổ chức Hội ND trong quần chúng nhân dân.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra đối với cơ sở Hội, tăng cường bám sát cơ sở để kịp thời có những biện pháp chỉ đạo kịp thời giải quyết những vấn đề cần thiết, tìm ra những nhân tố mới, điển hình, những kinh nghiệm hay để phổ biến nhân rộng.

 Năm là, phát động các phong trào thi đua của Hội ngày càng mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng để góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn trong tỉnh.