Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ Ba, năm 2020
18:08 30/07/2020 GMT+7
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa phê duyệt thực hiện Kế hoạch số 198 -KH /HNDTW, ngày 26 tháng 06 năm 2020 về việc tổ chức Chương trình “Tôn vinh Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ Ba năm 2020. Đây là chương trình được tổ chức thường niên, Tạp chí

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa phê duyệt thực hiện Kế hoạch số 198 -KH /HNDTW, ngày 26 tháng 06 năm 2020 về việc tổ chức Chương trình “Tôn vinh Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ Ba năm 2020.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên, Tạp chí điện tử Làng Mới xin đăng tải toàn bộ bộ hồ sơ Chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” và kế hoạch tổ chức Chương trình tôn vinh lần thứ ba năm 2020. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; các đơn vị và cá nhân quan tâm có thể tải các văn bản từ Tạp chí điện tử Làng Mới.

+ Kế hoạch tổ chức tôn vinh lần thứ ba năm 2020 (file đính kèm)

+ Quy chế tổ chức tôn vinh năm 2020 (file đính kèm)

+ Mẫu số 01- CV đề nghị tôn vinh (file đính kèm)

+ Mẫu số 02- BB họp hội đồng xét chọn cấp tỉnh, Bộ ngành (file đính kèm)

+ Mẫu số 03- BC thành tích cá nhân đề nghị tôn vinh (file đính kèm)

BTC