Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Tây Ninh cần đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua

Vân Nguyễn - 17:54 26/08/2023 GMT+7
Ngày 25/8, tại tỉnh Tây Ninh, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, lần lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ qua đã có 8/10 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ. Cùng dự đại hội có ông Trương Nhật Quang, Trưởng ban Dân vận; bà Nguyễn Thị Yến Mai, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng 247 đại biểu đại diện cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh  Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở; linh hoạt, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Có 8/10 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 -2023 đề ra.

Các hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, phát triển. Chất lượng hội viên và sinh hoạt chi, tổ Hội từng bước được nâng lên. Bộ máy tổ chức sắp xếp tinh gọn, phát huy hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác vận động nông dân.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong nông dân và xuất hiện ngày càng nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, nông dân thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được triển khai có hiệu quả, trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã huy động nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các ngân hàng và các chương trình hỗ trợ khác để cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể; lĩnh vực hỗ trợ nông dân về giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh. Hội đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới cụ thể, hiệu quả, có nhiều điểm mới, đột phá góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của CNH-HĐH nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh nhìn nhận, tổ chức và hoạt động của Hội còn một số hạn chế, như: Hoạt động của tổ chức Hội ở một số nơi vẫn còn mang tính hành chính, thiếu các hoạt động cụ thể, thiết thực; công tác phát triển hội viên mới ở một số địa phương còn chạy theo số lượng, thành tích; công tác quản lý, theo dõi hội viên ở một số địa phương, cơ sở Hội vẫn còn thiếu chặt chẽ.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi còn hạn chế về quy mô, sản xuất đa phần chưa theo chuỗi giá trị. Việc liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chưa mạnh. Sự vào cuộc của các cấp Hội trong xây dựng kinh tế tập thể còn chưa rõ nét. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội từng bước được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhất là đối với cấp cơ sở. Việc tham gia xây dựng và phản biện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn hạn chế; Công tác phối hợp với ngành Bưu điện trong việc thực hiện chuyển đổi số, đưa sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử chưa đạt hiệu quả; Công tác phối hợp ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, nợ xấu, lãi tồn cao hơn mức cho phép.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh trao cờ cho Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định phương hướng chung là nâng cao chất lượng tổ chức Hội; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Củng cố và xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nắm bắt tình hình tư tưởng, những nguyện vọng và bức xúc của nông dân để kịp thời phản ánh với các cấp ủy, chính quyền...

Tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương thành tích của các cấp Hội Nông dân của tỉnh Tây Ninh trong nhiệm ký qua và chỉ đạo: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Tây Ninh đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX với nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng, tổ chức Hội có nhiều sáng tạo, đổi mới; chuyển biến mạnh về chất, không ngừng củng cố và phát triển; vừa tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ; vừa chú trọng phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng hoạt động cơ sở Hội. Nội dung phương thức hoạt động của Hội chuyển biến tích cực theo hướng thiết thực, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

Lãnh đạo T.Ư Hội, lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh chúc mừng BCH Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã thực hiện đạt và vượt mục tiêu. Qua đó khẳng định hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Tây Ninh đã đi vào thực tế, hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội tại Tây Ninh vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Hiện nay, đời sống của một bộ phận cư dân nông thôn tại Tây Ninh còn nhiều khó khăn; Chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn thấp; sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn nhỏ lẻ, manh mún. Hợp tác, liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị thiếu chặt chẽ và bền vững; Việc tiêu thụ sản phẩm của hội viên nông dân tỉnh Tây Ninh còn gặp nhiều khó khăn.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội, các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để nông dân nắm được, hiểu được và thực hiện; Hội cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, phù hợp, hấp dẫn qua đó khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy, nhận thức nhạy bén.

Đồng thời, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cần tập trung chỉ đạo, đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, với phương châm “tuyên truyền, vận động đi đôi với hỗ trợ phát triển phong trào”.

Hội cần chú trọng khai thác nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn, tín dụng, vật tư nông nghiệp; chuyển giao kiến thức, khoa học công nghệ; nhất là kỹ năng tổ chức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số hỗ trợ kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nông sản; chú trọng đào tạo nghề cho nông dân theo mô hình 'nông dân dạy nông dân.

Bà Lê Thị Ngọc Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh tin tưởng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Qua đó lãnh đạo phong trào nông dân tỉnh Tây Ninh đáp ứng tình hình thực tế, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028, bà Lê Thị Ngọc Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh ần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

TỪ KHÓA #Tây Ninh