Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2021
13:26 25/12/2021 GMT+7
Năm 2021, số lượng sản phẩm mới tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP của tỉnh Bắc Kạn tăng 1,89%. Theo đó có 73 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong đó: 02 sản phẩm đăng ký nâng hạng sao, 18 sản phẩm đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, 53 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu.

Qua hơn 3 năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Trong năm 2021, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đa dạng thuộc 04 ngành sản phẩm của Chương trình OCOP: Ngành thực phẩm, ngành đồ uống, ngành thảo dược, ngành dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng; số lượng sản phẩm mới tham gia đánh giá năm 2021 tăng 1,89%.

Theo đó có 73 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong đó: 02 sản phẩm đăng ký nâng hạng sao, 18 sản phẩm đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, 53 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu.

Để có được những kết quả đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021; Quyết định kiện toàn tổ tư vấn giúp việc Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn  giai đoạn 2021-2025 có sự tham gia đầy đủ của các cơ quan chuyên môn.

Trong những năm tới chương trình OCOP sẽ tiếp tục là một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn gắn với xây dựng NTM bền vững của tỉnh Bắc Kạn, tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với đơn vị làng, xã để phát huy nội lực, sức sáng tạo, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa gắn với cộng đồng.

PV

 

TỪ KHÓA #Nghệ Bắc Kạn