Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Mô hình điểm “Hội Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn”

11:44 04/12/2020 GMT+7
Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống con người, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tuyên truyền, vận động giúp hội viên nông dân hiểu và có ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời

Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống con người, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tuyên truyền, vận động giúp hội viên nông dân hiểu và có ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các hội viên nông dân sinh hoạt, sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phóng viên Thế Đoàn