Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân xã Nậm Cắn thực hiện tốt Chỉ thị số 40 về công tác tín dụng chính sách xã hội

Bùi Ánh - 08:35 21/06/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Hội Nông dân xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn – Nghệ An) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là giúp nhiều hộ dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.
Buổi sinh hoạt của Tổ tiết kiệm và vay vốn tại  bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, Hội Nông dân xã Nậm Cắn đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về Chỉ thị số 40-CT/TW; Kết luận số 06-KL/TW; Kế hoạch triển khai của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời tới các tầng lớp nhân dân nắm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của NHCSXH về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội Nông dân xã đã có kế hoạch tuyên truyền theo từng nội dung cụ thể và được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua các hội nghị, loa truyền thanh của xã, bản; tuyên truyền tại cuộc họp giao ban tại điểm giao dịch xã, các buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tại các cuộc họp chi bộ thôn, bản…

Qua 10 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng chính sách tính đến 13/6/2024 đạt 11.392 tỷ đồng, tăng 1.540 triệu đồng so với năm 2023, tỷ lệ nợ quá hạn 0%. Từ đó, nguồn vốn trên địa bàn không ngừng tăng trưởng, ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được Hội Nông dân xã triển khai trên địa bàn 6 bản của xã, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời và đã có 273 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn cũng đã giúp cho 1 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Hộ ông Moong Văn Chun thoát nghèo từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH

Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, nhờ đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Điển hình một số hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo như: Hộ ông Moong Văn Chun, Nhang Phò Toàn ở bản Khánh Thành; hộ Lầu Chống Tủa, Lầu Công Tủa ở bản Trường Sơn; nhiều hộ vay khác ở các bản cũng đã mạnh dạn vay vốn chuyển đổi sản xuất, chăn nuôi theo định hướng phát triển của xã.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng ủy, HĐND xã; góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu trên thị trường. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đầu năm 2024 xuống còn 49,5%.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.