Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội ND Cao Bằng: Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế - xã hội

Thu Hường - 16:04 21/02/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 21/02/2022, Ban Dân tộc tỉnh cùng với Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.
Lãnh đạo các đơn vị Ban dân tộc, Hội Nông dân, Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình ký kết nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên các dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trong đó, đối với nội dung ký kết giữa Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh, hai bên sẽ phối hợp trong tham mưu xây dựng các chính sách dân tộc; Phối hợp trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân các DTTS; Phối hợp trong trao đổi thông tin về tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi; Phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm, hai cơ quan sẽ xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình nông dân và nông thôn vùng đồng bào DTTS, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân là người DTTS, phối hợp giải quyết  những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để nông dân người DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Phối hợp chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố  và phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp lồng ghép với các chương trình hoạt động của địa phương để thực hiện nhiệm vụ phối hợp; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung CTPH.

Định kỳ hàng năm, hai ngành sẽ tổ chức các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Qua đó kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời đưa ra các giải pháp hoạt động thiết thực, hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo.