Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Trung ương Hội NDVN và Tỉnh uỷ Sơn La triển khai nhiều nội dung phối hợp năm 2024

Đức Vượng - 16:30 25/06/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Tỉnh uỷ Sơn La vừa ban hành kế hoạch số 02-KH/HDNTW-TUSL về thực hiện nội dung Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Tỉnh uỷ Sơn La năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La triển khai 6 nhiệm vụ thường xuyên gồm: 

-Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước của tỉnh Sơn La về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên báo chí, các phương tiện truyền thông, diễn đàn, hội nghị, hội thảo.

-Tổ chức quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

-Tổ chức quảng bá, giới thiệu, liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La thông qua Hội thi, Hội nghị, hội chợ, triển lãm, điểm trưng bày. 

-Phối hợp triển khai các mô hình, chương trình dự án trên địa 4 bàn tỉnh Sơn La về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chuyển đổi số trong nông nghiệp. 

-Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Hai bên tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011, của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La

Các nội dung Trung ương Hội Nông dân chủ trì, tỉnh Sơn La phối hợp thực hiện gồm: Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024; diễn đàn nông dân Quốc gia; Tiếp tục triển khai dự án xây dựng mô hình điểm về “Mô hình Nông dân Việt Nam phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn” tại xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Tiếp tục triển khai dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm mít trên địa bàn huyện Vân Hồ và Yên Châu, tỉnh Sơn La; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân; Hỗ trợ các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân tỉnh Sơn La thực hiện chuyển đổi số trên App nông dân Việt Nam; Tổ chức khảo sát, lựa chọn và đề xuất một số mô hình hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Xây dựng và triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm Lê trên địa bàn huyện Mộc Châu và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; Hỗ trợ cho các hộ nông dân vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để nhân rộng mô hình và phát triển sản xuất.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã trở thành thương hiệu lớn

Các nội dung do tỉnh Sơn La chủ trì gồm: Tổ chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Hội Nông dân các cấp; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh triển nông thôn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát Sơn La: Vùng mận Yên Châu (gồm các xã Phiêng Khoài, Yên Sơn, Lóng Phiêng và Chiềng On), quy mô 300ha; Triển khai thực hiện xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông sản cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn vay triển nông thôn tỉnh Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn khác: vùng dứa Quỳnh Nhai quy mô 300ha; Tiếp tục xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La tại Trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và một số địa điểm của Trung ương Hội tại các tỉnh, thành phố; Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng 01 mô hình bản nông thôn mới kiểu mẫu: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La; Tiếp tục triển khai xây dựng 01 hợp tác xã kiểu mới, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững; Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm Lê liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Mộc Châu, Sốp Cộp.

Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan của hai đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và đúng tiến độ. Hằng quý các Ban, đơn vị Trung ương Hội báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Trung ương Hội (qua Ban Kinh tế Trung ương Hội) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Trung ương Hội và Tỉnh ủy Sơn La.

Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La đã góp phần nâng cao đời sống cho hội viên nông dân trên địa bàn.

Đồng thời, hai đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La tổ chức tuần lễ Mận, nông sản Sơn La và nông sản các vùng, miền tại Trung tâm Thương mại BigC, Hà Nội. Bên cạnh đó, thông qua cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Trung ương Hội đã giới thiệu và tiêu thụ nhiều sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La.  

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây cà phê tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La. Trung ương Hội cũng hỗ trợ triển khai dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm mít trên địa bàn huyện Vân Hồ và Yên Châu, tỉnh Sơn La. Hiện dự án đã được Hội đồng thẩm định Trung ương Hội thông qua, đơn vị chủ trì liên kết đang hoàn thiện hồ sơ Dự án. 

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ hợp tác đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Sơn La đến các địa phương trong cả nước. Từ những việc làm cụ thể, đã góp phần nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, xây dựng tỉnh miền núi Sơn La ngày càng phát triển./.

Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La thống nhất kế hoạch phối hợp năm 2024
(Tapchiongthonmoi.vn) Ngày 15/5, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) ban hành công văn số 67 TB/HNDTW về thông báo kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NDVN và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong đó tập trung vào 8 nhiệm vụ quan trọng.