Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo
07:12 31/03/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Bạn đọc trong cả nước, trong đó có nhiều cán bộ Hội Nông dân, cán bộ làm công tác khuyến nông… gửi thư về Tạp chí Nông Thôn Mới đề nghị giải đáp một số vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng dẫn trên. Chúng tôi xin trích đăng một số câu hỏi và giải đáp của Luật sư Vũ Tuân (Công ty Luật Đại Nam).

Luật sư Vũ Tuân.

Bạn đọc Hoàng Hướng (Tuyên Quang): Được biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị cho biết phạm vi của việc hỗ trợ và đối tượng được thụ hưởng chính sách này?
Đúng như bạn đã biết, ngày 11/7/2022, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT  hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại Tiểu dự án 1 Dự án 3 của Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, việc hỗ trợ gồm 3 nhóm:
Nhóm 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (gọi tắt là Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp).
Nhóm 2: Hỗ trợ phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng.
Nhóm 3: Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.
* Về đối tượng được thụ hưởng chính sách trên: 
Theo Điều 2 của Thông tư trên thì đối tượng được thụ hưởng chính sách đó gồm:
Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi cả nước; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
Hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo.
Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này.
Bạn đọc Lò Văn Khang ( Sơn La): Đề nghị cho biết nội dung cụ thể việc hỗ trợ nông nghiệp trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ?
Nội dung bạn hỏi được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT. Theo đó, nội dung hỗ trợ dự án phát triển sản xuất nông nghiệp gồm:
Thực hiện hỗ trợ tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ cán bộ đến tận hộ gia đình tư vấn chuyển giao kỹ thuật theo các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này.
Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo các lĩnh vực sau:
+ Trồng trọt: Giống cây trồng, giá thể trồng cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch;
+ Chăn nuôi: Con giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất;
+ Lâm nghiệp: Giống cây trồng lâm nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón;
+ Khai thác ngư nghiệp: Hỗ trợ hầm bảo quản thủy sản khai thác trên tàu cá; ngư cụ đánh bắt;
+ Nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, vắc xin, hóa chất xử lý môi trường nuôi, chế phẩm sinh học, công cụ, dụng cụ sản xuất, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản;
+ Diêm nghiệp: Hỗ trợ vật tư, công cụ, dụng cụ trong sản xuất, chế biến muối.
Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án và các hỗ trợ khác theo định mức kinh tế, kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Bạn đọc Phạm Thị Nga (Đắk Nông): Một người bạn cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quy định  về việc hỗ trợ dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị cho biết cụ thể là hỗ trợ những gì?
Điều 5 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT quy định, “nội dung hỗ trợ dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng” như sau:
Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ cán bộ đến tận hộ gia đình tư vấn chuyển giao kỹ thuật, kiến thức sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng, sản xuất nông nghiệp an toàn, sử dụng lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hỗ trợ theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này để phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng.
Hỗ trợ vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất trong sơ chế, chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm để nâng cao giá trị nông sản, an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng.
Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án và các hỗ trợ khác theo định mức kinh tế, kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Bạn đọc Phạm Văn Hai (Tây Ninh): Việc hỗ trợ tập huấn, tư vấn về quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số  04/2022/TT-BNNPTNT được quy định cụ thể ra sao?
Căn cứ Điều 7, Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì việc hỗ trợ đó quy định như sau:
Thứ nhất: Hỗ trợ xây dựng tài liệu tập huấn, tư vấn; xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn về quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.
Thứ hai: Hỗ trợ tổ chức tập huấn, tư vấn:
+ Quản lý tiêu thụ nông sản: quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm;
+ Thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả;
+ Áp dụng các tiêu chuẩn trong sản xuất và chế biến sản phẩm;
+ Chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản; quản lý rủi ro về dịch bệnh, thiên tai, tài chính trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
+ Các nội dung tập huấn, tư vấn khác phù hợp với địa phương và quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Thứ ba: Hỗ trợ tổ chức, quản lý các lớp tập huấn và các hỗ trợ khác theo quy định của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 


Nguyễn Hiếu (tổng hợp)

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ - TTg