Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: điểm tựa để ngư dân bám biển