Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: nghệ an thiệt hại do thiên tai khoảng 667 tỷ đồng