Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội nghị toàn quốc tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

09:47 28/12/2023 GMT+7
Sáng nay (28/12), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 21 Đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng.

Tiến hành khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; quán triệt, hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

hoi nghi toan quoc tong ket nganh to chuc xay dung Dang hinh anh 1
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031được tiến hành khoa học, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch... góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng.

Công tác cán bộ tiếp tục đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành thận trọng, khách quan.

Từ thực tiễn công tác năm 2023, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết bài học kinh nghiệm. “Quan tâm, chăm lo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Gữ vững nguyên tắc, khách quan trong tham mưu, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bảo mật thông tin theo quy định; coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sát thực tiễn", ông Chính cho biết.