Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Thực hiện tốt Nghị quyết bằng việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, đồng bộ

18:07 28/03/2021 GMT+7

Trong 2 ngày từ 27 – 28.3.2021, với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, gần 1 triệu cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc đã hoàn thành chương trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: H.L

Phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần học tập của cán bộ đảng viên và nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức thành công Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nêu 5 vấn đề lớn đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại buổi khai mạc Hội nghị; nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trực tiếp truyền đạt.

Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng ở địa phương, đơn vị cho các đồng chí cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị này và làm đúng theo Chị thị 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, yêu cầu bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Các đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, ngay sau Hội nghị này, đề nghị các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, có sự thống nhất với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra phải có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Thứ ba, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền ở cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Song song với các nhiệm vụ đó, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Điểm cầu tại Trung ương Hội NDVN. Ảnh Trần Quảng

Thứ tư, chỉ đạo các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng, bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội Đảng; khẩn trương xây dựng nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Thứ năm, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, biểu dương, khen thương những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.

Kết thúc Hội nghị tại điểm cầu T.Ư Hội NDVN, đồng chí Trần Mạnh Hoài – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ đã nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra đây mới chỉ là bước đầu, đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp tục nghiên cứu học tập. Nhiệm vụ của Đảng uỷ là tham mưu để xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII trên toàn hệ thống Hội Nông dân từ trung ương đến cơ sở. Đối với các đồng chí đảng viên chưa có điều kiện học Nghị quyết trong dịp này thì đề nghị các chi bộ, đảng bộ bộ phận có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp tài liệu, bố trí quán triệt Nghị quyết đến đảng viên kết hợp với việc những đảng viên này tự học tập, nghiên cứu đầy đủ và viết bài thu hoạch, đồng thời chi bộ có báo cáo cụ thể đối với Đảng uỷ cơ quan T.Ư Hội NDVN. Chúng ta làm đúng theo tinh thần của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là “không để đảng viên nào không được học Nghị quyết”, vì vậy, cần đảm bảo 100% đảng viên được học Nghị quyết.

Tuệ Anh