Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tạp chí Nông Thôn Mới - 09:15 26/12/2023 GMT+7
Sáng ngày 26/12/2023, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được long trọng tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Tạp chí Nông Thôn Mới xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, trong không khí tin tưởng, phấn khởi; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Thủ đô văn hiến, vì hòa bình và phẩm giá con người, trái tim của cả nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý, các quý vị đại biểu và 995 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân Việt Nam đã về dự Đại hội với tinh thần: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển".

Đại hội vinh dự, phấn khởi được đón tiếp và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ; các Doanh nghiệp đã đồng hành với nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Các đồng chí đã luôn dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, cổ vũ to lớn đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, các địa phương đến dự và đưa tin về Đại hội.

Trong giờ phút trang nghiêm này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài Người đã cùng Đảng ta thành lập tổ chức Nông Hội đỏ - tiền thân của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Đại hội xin trân trọng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì tương lai, hạnh phúc của nhân dân; Đại hội biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ nông dân Việt Nam đã góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Kính thưa Đại hội,

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt sứ mệnh đoàn kết, tập hợp, vận động nông dân đóng góp tích cực vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có diễn biến phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, biến đổi khí hậu đã tác động khó khăn đến mọi mặt kinh tế, xã hội nói chung và công tác Hội, phong trào nông dân, đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Song, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, cùng với tinh thần đoàn kết, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên, nông dân; các cấp Hội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thiết thực, tổ chức hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, kịp thời; tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động; chất lượng hội viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chú trọng; thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới. 

Các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân; bảo vệ và chăm lo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. 

Hoạt động tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giám sát và phản biện xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; trình độ, năng lực một số cán bộ Hội chưa đáp ứng được yêu cầu. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức Hội còn chậm, chất lượng hoạt động chưa cao, chưa sâu sát cơ sở. Phong trào nông dân và hoạt động Hội phát triển chưa đồng đều. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân ở một số tổ chức Hội còn yếu; giám sát, phản biện xã hội, công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Kính thưa Đại hội,

Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi đón nhận Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đúng vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, long trọng khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời, cũng là trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện để Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Đồng thời, trên cơ sở những cơ hội, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đại hội nghiêm túc bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhất là Nghị quyết số 46- NQ/TW ngày 20 tháng 12 năm 2023, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội lần này bám sát các quy định của Đảng, thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua sẽ thảo luận, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội sẽ nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh và trí tuệ, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII.

Đại hội chúng ta tiếp tục khẳng định niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn và ý chí, tự lực, tự cường khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên nông dân cả nước thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam. Đại hội xin trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các tỉnh ủy, thành ủy, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội qua các thời kỳ; ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân tại Đại hội các cấp tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Vì vậy, đặt ra yêu cầu đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh "công nhân - nông dân - trí thức". Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý và các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.