Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

15:40 21/02/2019 GMT+7
Ngày 21.2.2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Trung ương Hội,

Ngày 21.2.2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Trung ương Hội, trưởng, phó các ban, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung ương Hội NDVN.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng quán triệt Nghị quyết 36 tại Hội nghị.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy cơ quan – Chủ trì Hội nghị và là Báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung cụ thể: Nghị quyết 36 – NQ/TW ngày 22.10.2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Kết luận số 37-KL/TW ngày 17.10.2018 về “Tình hình kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Triển khai Nghị quyết 36, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã nêu rõ ý nghĩa vì sao BCH Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 36 về phát triển kinh tế biển tiếp theo Nghị quyết số 09 năm 2007 của BCH T.Ư Đảng khóa X về chiến lược biển. Đồng chí đã phân tích, làm rõ những quan điểm, mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế biển mà Nghị quyết 36 đã nêu ra. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của lãnh đạo các ban, đơn vị, của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại T.Ư Hội và cán bộ Hội các cấp trong việc cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ, hiệu quả nhằm thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các đại biểu tham gia Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII.

Về  Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, đồng chí Thào Xuân Sùng đã quán triệt những nội dung cụ thể của quy định, yêu cầu đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại T.Ư Hội thực hiện nghiêm quy định.

Sau khi quán triệt, học tập Nghị quyết T.Ư 8 Khóa XII, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội NDVN đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của Hội; các chi bộ, ban, đơn vị cũng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình;  Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội NDVN viết Bản thu hoạch cá nhân về việc tiếp thu, nhận thức sau khi học Nghị quyết và liên hệ cụ thể với chức trách, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt Nghị quyết.

Chu Hồng Châu