Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

15:28 18/01/2021 GMT+7

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Người tìm ra chân lý: Cách mạng muốn thắng lợi “trước hết phải có đảng cách mệnh.”

Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản – tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Theo TTXVN)