Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện nghị định về kinh doanh xăng dầu

07:15 27/10/2023 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 435 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Ngày 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì họp với các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Tư pháp liên quan về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại diện các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Các Bộ, cơ quan dự họp thống nhất các nội dung liên quan đến công thức giá, điều hành giá, tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, quản lý, sử dụng giám sát Quỹ bình ổn giá và việc phân công nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan về các nội dung trên tại dự thảo Nghị định đã thực hiện theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 14/10/2023 và kế thừa quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, hoàn thiện một số nội dung kỹ thuật để phù hợp với quy định và khả thi trong triển khai thực hiện, không phát sinh vướng mắc. Khi xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu (Quý II năm 2024) sẽ đánh giá, xem xét kỹ lưỡng việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Tờ trình xin ý kiến Chính phủ trước 15h00 ngày 26/10/2023 đối với 02 nội dung theo đề xuất của Bộ Công Thương tại cuộc họp về việc giữ nguyên, không sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP (do Bộ Công Thương sơ suất kỹ thuật khi trình Chính phủ).

Bổ sung quy định về lộ trình triển khai hóa đơn điện tử cho phù hợp với tình hình thực tế, không để ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu và giao Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn theo quy định như ý kiến thống nhất của Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính tại cuộc họp.

                                                                                                                            Theo VOV

TỪ KHÓA #thị trường