Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
SỰ KIỆN: Phổ biến kiến thức và hướng dẫn tiến bộ khoa học kỹ thuật