Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bộ Y tế bãi bỏ thông tư quy định về đấu thầu trang thiết bị y tế

09:54 16/04/2023 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ ba văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trong đó có Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Tại Thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ ba văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kinh doanh dược liệu; Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 5/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường; Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày thông tư có hiệu lực, đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu.

Theo Vietnam+