Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Cao Bằng tập huấn kiến thức cho cán bộ Hội

Hoàng Tính - 07:18 07/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong 2 ngày 4-5/12, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lớp tập huấn cho 70 đại biểu là cán bộ Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn thuộc các huyện: Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc và Bảo Lâm về thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc...

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có khoảng 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, có dân tộc Tày (chiếm tỷ lệ 40,84%); Nùng (chiếm tỷ lệ 29,81%); Mông (chiếm tỷ lệ 11,65%); Dao (chiếm tỷ lệ 10,36%); Sán Chỉ (chiếm tỷ lệ 1,49%)… các dân tộc sinh sống đan xen, tạo nên sự đoàn kết và đa dạng về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán.

Lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ hội, Chủ tịch Hội Nông dân các huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lâm và Bảo Lạc. (Ảnh HND Cao Bằng)

Bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội đã đạt được, vùng dân tộc và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là: Trình độ dân trí thấp, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc chưa đồng đều, chất lượng nguồn nhân lực thấp; tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa còn cao.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh Cao Bằng đã luôn đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao đời sống người dân và thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng cũng tích cực triển khai chương trình, việc được tham gia lớp tập huấn về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần giúp cán bộ Hội và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn các huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc và Bảo Lâm hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của Hội, của cán bộ hội trong tham gia thực hiện chương trình.

Trong 2 ngày, các học viên đã được báo cáo viên của Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng trao đổi, truyền đạt những nội dung chính về: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021 – 2025; Hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các Thông tư, văn bản hướng dẫn công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát; Hội Nông dân Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp.

Từ những kiến thức, kinh nghiệm được tập huấn sẽ góp phần giúp các cán bộ hội chủ động trong công tác trong thời gian tới. (Ảnh HND Cao Bằng)

Ông Bế Trọng Hàm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng cho biết: Lớp tập huấn sẽ góp phần quan trọng để các học viên nắm bắt được các kiến thức về chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, các chính sách dân tộc, hoạt động của Hội Nông dân trong quá trình triển khai chương trình… các học viên trở về địa phương sẽ tiếp tục triển khai các nội dung đã tiếp thu để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương.

Những năm qua bằng các chính sách dân tộc thiết thực và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực từ chương trình dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Cao Bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước cải thiện, khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng dân tộc thiểu số đang dần được thu hẹp, công tác giảm nghèo tỉnh Cao Bằng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chỉ còn trên 37.400 hộ nghèo, chiếm 29%, giảm 5.179 hộ nghèo (tương đương 4,13%), đạt 103% kế hoạch đề ra. Đây là những động lực để Cao Bằng tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.