Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

16:30 27/04/2018 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” nhằm phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Ảnh minh họa

Mục tiêu đề ra là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật. Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Cụ thể, đề án phấn đấu 100% trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong trường về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; 100% trường học tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho các thành viên trong trường học; giảm số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Đề án cũng nêu ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Theo đó, tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; biện pháp phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với học sinh, sinh viên.

Hình thức tuyên truyền có thể lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của học sinh, sinh viên; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh… về đề tài phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh đó, phối hợp giữa trường học, gia đình và các cơ quan ban ngành của địa phương trong quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Phối hợp với công an địa phương tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, ngừa tội phạm ở các trường học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên tham gia phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh, sinh viên phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên; xây dựng tài liệu, tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử về các loại hình tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao để các thành viên trong trường, gia đình học sinh khai thác, phòng ngừa…

VGP