Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Tổng Bí thư: “Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở”

Tạp chí Nông Thôn Mới - 12:12 26/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng 26/12/2023, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 – một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp Nông dân và cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của giai cấp nông dân và của các cấp hội nông dân cả nước trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc cũng như quá trình xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, nông dân Việt Nam luôn luôn là lực lượng đông đảo nhất và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn; đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực, vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thuỷ sản và một số nông sản khác, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đảng và Nhà nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện 2 mục tiêu của Chính phủ đề ra là kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và khôi phục, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Sau khi chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích, dự báo trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu phải tăng nhanh năng suất lao động, giá trị và sức cạnh tranh hàng hoá nông sản. Sự phát triển của khoa học, công nghệ, nhất là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với chuyển đổi số, kinh tế số là động lực dẫn dắt xu thế phát triển nông nghiệp, tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người nông dân.

Từ đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề: Trong bối cảnh hiện nay, thì phát triển nền nông nghiệp sinh thái có những thuận lợi và khó khăn gì? Người nông dân cần có những thay đổi gì trong tư duy và hành động để thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới? Trong xu thế số lượng nông dân làm nông nghiệp giảm và già hoá, lao động dư thừa ở các đô thị, khu công nghiệp sẽ di chuyển về nông thôn tìm sinh kế từ nông nghiệp thì các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động ra sao để ngang tầm với nhiệm vụ; đủ sức đồng hành, giúp sức, hỗ trợ nông dân trong 5 năm tới, và xa hơn nữa trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, cùng cả nước hướng tới mục tiêu trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các cấp Hội Nông dân cả nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội; xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; là nhân tố tích cực trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh "Công nhân - Nông dân - Trí thức".

Đề cập về nhiệm vụ các cấp Hội trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và gợi mở thêm 7 vấn đề để Đại hội thảo luận xem xét và quyết định, trong đó, các cấp Hội nên chăng cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là ở cơ sở. Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về hội nhập, hợp tác quốc tế, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp; gắn đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với nghiệp vụ công tác hội nông dân; quan tâm đến đối tượng chi hội trưởng chi hội nông dân, nâng cao chất lượng hội viên, củng cố cơ sở Hội vững mạnh:

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hoá công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí, khát vọng của nông dân gắn với các hoạt động thiết thực của Hội; phát huy vai trò của Hội Nông dân tham gia thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn gắn với tuyên tuyền, vận động để đổi mới phương thức hoạt động; gắn công tác vận động với giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân. Nâng cao hơn nữa sự nhận thức về chính trị, lòng tự hào dân tộc, phát huy giá trị cốt lõi và những phẩm chất cao đẹp của người nông dân Việt Nam, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội nông thôn văn minh; phát triển mạnh chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp để đổi mới phương thức tập hợp; phát huy vai trò của các mô hình "câu lạc bộ" để tập hợp, đoàn kết nông dân, làm nòng cốt phát triển các phong trào nông dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các cấp Hội tiếp tục tăng cường tham gia đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh: "Làm tốt vai trò là đầu mối, phối hợp tổ chức truyền thông và tham gia tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Tổ chức tốt các hoạt động cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân đầu tư cho sản xuất, nuôi trồng, chăn nuôi; tham gia cung cấp một số dịch vụ công, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Nâng cao hiệu quả cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn; kết nối thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký, bảo hộ thương hiệu hàng hoá cho nông dân. Các cấp Hội cần tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; triển khai có hiệu quả các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, các cấp Hội Nông dân phải tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao nhận thức, vận động, hướng dẫn nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh, ứng dụng công nghệ số. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện chuẩn mực nếp sống văn minh; khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhằm thực hiện tốt hơn nữa an sinh xã hội.

Về yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia giám sát và phản biện xã hội của hội nông dân các cấp, nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, thực hiện công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức. Phát huy quyền làm chủ của nông dân ở cơ sở, tham gia giải quyết, hoà giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông thôn, giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân, giữ gìn sự đoàn kết; tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động nông dân, ngư dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của đất nước. Chủ động, tích cực tham gia hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, những giá trị văn hoá của con người và đất nước Việt Nam đến các tổ chức, đối tác, bạn bè quốc tế; phát huy vai trò Hội Nông dân Việt Nam là thành viên của các tổ chức nông dân trong khu vực và quốc tế hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá nông sản cho nông dân; thu hút các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò của nông dân tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, trao đổi, giới thiệu hàng hoá nông sản giữa nông dân nước ta với nông dân các nước, góp phần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân".

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần quán triệt thật sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả, thực hiện thật tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Kết thúc bài phát biểu, một lần nữa đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn xác định "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Trước khi kết thúc bài phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng tin tưởng chắc chắn vào sự thành công của Đại hội cũng như công tác Hội, phong trào nông dân trong giai đoạn tới:

"Sau Đại hội này, công tác Hội và phong trào nông dân của nước ta sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp thật xứng đáng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khoá XIII, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường; tất cả vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta!

Chúc giai cấp nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới!

Chúc Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Tôi xin trân trọng cảm ơn!"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí đại biểu dự Đại hội.