Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Cần có chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở
(Tapchinongthonmoi.vn)Thực tế công tác Hội có mạnh hay không, phần nhiều phụ thuộc vào cán bộ đang công tác tại địa phương đó. Cán bộ năng động, tâm huyết, tích cực với dân, với phong trào kết hợp với năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ góp phần triển khai, định hướng cho ND thực hiện tốt các phong trào, chủ trương lớn của tổ chức Hội.
Hội ND tỉnh Hòa Bình ký kết quy chế phối hợp với Trường Chính trị tỉnh trong việc bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021- 2025.

Quan tâm bồi dưỡng đào tạo cán bộ Hội có năng lực làm việc

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Hội. Thời gian qua, Hội ND tỉnh Hoà Bình luôn quan tâm, chủ động phối hợp cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Từ năm 2018 đến nay, Hội ND tỉnh đã phối hợp kiện toàn 2 Phó Chủ tịch, 1 Chủ tịch, 2 ủy viên Ban Thường vụ Hội ND tỉnh; 8 chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch, 20 ủy viên Ban Thường vụ và 64 ủy viên ban chấp hành cấp huyện; cấp xã thực hiện kiện toàn theo phân cấp quản lý.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội trong thời gian qua có sự thay đổi qua Đại hội Đảng, Đại hội nhiệm kỳ của các cấp Hội, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cơ sở và sự phân công, điều động của cơ quan quản lý cán bộ các cấp và của Hội. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội ND cơ sở đa số chưa được bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ công tác Hội để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng được hội viên tín nhiệm bầu vào để thực hiện các hoạt động của Hội ở cơ sở. Do đó, đội ngũ cán bộ cơ sở cần được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng, phương pháp tổ chức, hoạt động của Hội và phong trào ND để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhằm nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội ND trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH và xây dựng nông thôn mới.

Chính vì vậy, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ nhằm từng bước xây dựng cán bộ Hội có tri thức, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, năng động, trách nhiệm trong công việc. Hàng năm, các cấp Hội ND luôn chủ động rà soát, phân loại trình độ của cán bộ Hội; đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cử cán bộ Hội tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng công tác Hội… Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ năng lực và từng bước chuẩn hóa cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy và phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội. Mặt khác, Hội luôn xác định trách nhiệm của cán bộ phải tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội ND ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hội ND các cấp đã cử 56 cán bộ Hội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội tại Trung ương Hội, thời gian từ 7-10 ngày; phối hợp với Trường Cán bộ Trung ương Hội NDVN tổ chức 2 lớp cho 145 cán bộ Hội ND tỉnh, huyện, cơ sở tham gia với thời gian 1 tháng. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức 16 lớp bồi dưỡng cho 906 cán bộ Hội ND cấp cơ sở, thời gian 5-7 ngày. Hội ND huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, thành phố tổ chức 100 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 8.803 cán bộ Hội ND cơ sở, chi, tổ hội, thời gian 3-5 ngày. 

Thông qua đào tạo, bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ Hội cập nhật những kiến thức cơ bản, những vấn đề mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương; nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội và vận dụng phù hợp vào hoạt động Hội nhất là việc xử lý những tình huống, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Chất lượng cán bộ Hội ND các cấp từng bước được nâng lên cả về chuyên môn và lý luận chính trị. Đến nay số cán bộ Hội ND cấp tỉnh, huyện có trình độ đại học chiếm 82%, trên đại học chiếm 18%; trình độ cao cấp lý luận chính trị chiếm hơn 36%, còn lại là trung cấp và sơ cấp. Cán bộ Hội ND cơ sở trình độ cao đẳng, đại học 75%, trung cấp 25%; cán bộ có trình độ lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp 88%. Có 100% cán bộ các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội… 

Có thể khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã giúp cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động Hội góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Những đề xuất, kiến nghị

Trong những năm qua xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào ND, tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội ND các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ ND phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Hội tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, lựa chọn điểm chỉ đạo với các nội dung đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, mô hình tập hợp, thu hút hội viên. Xây dựng mô hình phát triển kinh tế, chi, tổ hội ND nghề nghiệp…

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng về công tác cán  bộ, đẩy mạnh xây dựng mô hình tập hợp, thu hút hội viên, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp đạt chuẩn theo quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn về số lượng và chất  lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Từ thực tiễn công tác xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ, Hội ND tỉnh Hoà Bình đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có liên quan một số nội dung sau:

Thứ nhất, kiến nghị đề xuất Trung ương Hội NDVN đề xuất với Đảng, Nhà nước quan tâm chế độ chính sách nhất là phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách Hội ND cơ sở: Phó Chủ tịch và Chi hội trưởng ND để cán bộ yên tâm công tác, cống hiến.

Thứ hai, kiến nghị, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền: Quan tâm xây dựng quy hoạch cán bộ Hội trong tổng thể quy hoạch về cán bộ của Đảng ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện luân chuyển cán bộ trong hệ thống tổ chức Hội ND. Bố trí cán bộ chủ chốt Hội ND các cấp tham gia cấp uỷ và Hội đồng Nhân dân các cấp.