Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Long An hướng tới mục tiêu "nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân"

Tú San - 13:05 29/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) -Sau 2 ngày diễn ra, chiều 28/9, Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp. Ông Lê Văn Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An; ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Dự đại hội có nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo sở ngành, đoàn thể; đại diện một số ban, đơn vị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu khách mời cùng 282 đại biểu chính thức.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long Anh phát biểu tại Đại hội - Ảnh TS

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ X diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp hồi phục kinh tế, giữ vững ổn định mọi mặt sau thời gian bị tác động của dịch bệnh Covid-19, cả tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2023-2028 là Đại hội “Đoàn kết - Sáng tạo – Hợp tác - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo trước Đại hội, ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh Long An đã tích cực, chủ động, đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội khóa IX đề ra.

Về tình hình nông nghiệp, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nông nghiệp tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng, có chiều hướng ổn định và phát triển theo tinh thần nghị quyết của Tỉnh ủy về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh. Năng suất, chất lượng hàng hóa nông sản được nâng lên; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày càng mạnh mẽ gắn với sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, gia tăng giá trị; nhiều loại cây, con giống mới đưa vào sản xuất, khẳng định vai trò chủ lực, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hình thành các vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa. Các loại hình dịch vụ nông nghiệp phát triển nhanh, các loại hình kinh tế tập thể (trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác), mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được củng cố và đang phát triển, thu hút nhiều hội viên, nông dân tham gia.

Về tình hình nông dân, nông dân trong tỉnh chiếm khoảng 53% dân số và trên 40% lực lượng lao động, hội viên nông dân tăng so với đầu nhiệm kỳ.  Giai cấp nông dân trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đã phát huy tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Trình độ sản xuất, trình độ dân trí, ý thức chính trị, vai trò làm chủ được nâng lên. Hội viên nông dân luôn có khát vọng vươn lên làm giàu, hình thành tư tưởng sản xuất lớn, có tư duy sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, có khả năng tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất và tích cực tham gia cơ cấu lại nông nghiệp, liên kết trong sản xuất. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân cải thiện rõ rệt. Các phong trào nông dân có sự chuyển biến tích cực; nhiều mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, hội viên và nhân dân.

Tình hình nông thôn Long An đã có nhiều thay đổi rõ rệt, khá toàn diện, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng, chất lượng ngày càng tốt hơn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tiếp tục được tập trung đầu tư, hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, y tế phát triển nhanh, từng bước phục vụ tốt nhu cầu của người dân; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông dân được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng nhanh, một bộ phận hội viên bắt đầu có ý thức tham gia BHXH tự nguyện; hệ thống thương mại, dịch vụ ở nông thôn phát triển khá, tỷ lệ hộ sử dụng điện khu vực nông thôn bình quân đạt 99,6%; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã phát triển 32.493 hội viên, đạt 131%, nâng tổng số lên 176.722 hội viên trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ có gần 673.000 lượt hộ đăng ký thi đua, qua bình xét có gần 436.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Điểm nổi bật nhất là các cấp Hội đã phát động đóng góp trên 500 tỉ đồng, hơn 80.000 ngày công, hiến trên hai triệu mét vuông đất để xây dựng các công trình dân sinh, góp phần nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, phục vụ sản xuất. Cạnh đó, Hội phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng thêm nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao...

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Nguyễn Xuân Định phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh TS

Tại Đại hội lần này, Hội Nông dân tỉnh Long An cũng đặt ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới đó là:

-Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung cho cơ sở, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân; 

-Xây dựng tổ chức Hội thật sự vững mạnh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về bản lĩnh chính trị và truyền thống cách mạng của giai cấp Nông dân Việt Nam để củng cố niềm tin vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo và hình thành đội ngũ những người nông dân văn minh trong thời kỳ mới; 

-Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong xây dựng Đảng, chính quyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của Hội;

-Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

-Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân nhất là hỗ trợ nông dân trong chuyển đổi số, nâng cao tri thức, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của nông dân nhằm phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại;

-Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất, tham gia các loại hình kinh tế hợp tác, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị nông sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân; đồng thời cũng đưa ra 13 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh Long An trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. “Chuyển đổi tư duy của hội viên, nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị… Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới” – ông Định nhấn mạnh.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân cần xác định mục tiêu “nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là mục tiêu cao nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn”; tập trung tuyên truyền, giáo dục, xây dựng hình ảnh “Người nông dân Long An chuyên nghiệp, văn minh”, mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải trăn trở, tâm huyết, quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển...

Đại hội bỏ phiếu bầu thông qua công tác nhân sự nhiệm kỳ mới - Ảnh TS

Đại hội đã bầu 34 ủy viên Ban Chấp hành Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa X bầu Ban Thường vụ gồm 10 ủy viên, ông Lê Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; ông Ngô Thanh Tuyền và ông Trần Quốc Quân giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội ND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 14 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.