Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Việt Nam ký giao ước thi đua năm 2018

18:30 27/03/2018 GMT+7

Chiều ngày 27.3, tại trụ sở T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các đoàn thể thuộc Mặt trận Trận quốc Việt Nam (MTTQVN).

Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Tham gia Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn – ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBT.Ư MTTQVN, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư, Khối trưởng Khối thi đua; ông Thào Xuân Sùng, ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, Khối phó Khối thi đua, cùng đại diện lãnh đạo của các tổ chức chính trị –  xã hội trong khối thi đua bao gồm Tổng Liên đoàn Lao động VN, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, T.Ư Hội Cựu chiến binh VN cùng các đơn vị có liên quan.

Trong báo cáo năm 2017, các tổ chức thành viên trong Khối đã thực hiện tốt 7 nội dung trọng tâm mà các tổ chức đã ký cam kết giao ước thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức được Đảng, Quốc hội và Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó  triển khai và thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động như: Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Doanh nghiệp VN hội nhập và phát triển; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công tác thi đua khen thưởng của Khối tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức. Tăng cường phát hiện và khen thưởng kịp thời đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Tỷ lệ khen thưởng cho hội viên, đoàn viên, cán bộ trực tiếp tại địa bàn đạt từ 40-48%.

Phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính đột phá của từng tổ chức. Hình thức phát động, tổ chức thực hiện đa dạng, phong phú, hấp dẫn; nội dung thi đua sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của đơn vị.

Theo đánh giá của Ban Thi đua Khen thưởng trung ương, năm 2017 có 3 nội dung hoạt động nổi bật của 6 tổ chức: Các phong trào thi đua được đổi mới, phong phú về nội dung, hình thức, huy động được nhiều hội viên tham gia; thứ hai là có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh đặc biệt đối với đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động; thứ ba là khen thưởng cho những người lao động trực tiếp, có hình thức khen thưởng đột xuất, khen các mô hình.

Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, hạn chế như nội dung tiêu chí thi đua còn khó đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát,đánh giá thi đua khen thưởng chưa thường xuyên, việc kiểm tra chéo giữa các thành viên chưa được thực hiện, nguồn kinh phí dành cho công tác thi đua còn hạn hẹp nên ảnh hưởng đến việc động viên, khích lệ trong các phong trào thi đua.

Cũng tại Hội nghị, trên cơ sở 7 nội dung đã ký trong năm 2017, đại diện lãnh đạo Khối thi đua MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội đã tiếp tục thảo luận và thống nhất những nội dung giao ước thi đua năm 2018 gồm: Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra thúc đảy các phong trào thi đua yêu nước; Triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp; Nâng cao chất lượng Hội đồng Thi đua khen thưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng; Thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi tổ chức; Tổ chức tốt một số hoạt động chung của Khối thi đua.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong năm 2018 các tổ chức chính trị xã hội cần làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình như: Tổ chức tuyên truyền tốt các phong trào, phát triển hội viên về cả số lượng và chất lượng, chung tay đoàn kết giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng, lãng phí bằng cách huy động nhân dân cùng tham gia, ủng hộ mới thành công, làm tốt hơn nữ công tác giám sát, phản biện xã hội.

Kết quả thi đua năm 2017, 2 tổ chức gồm T.Ư Hội Cựu chiến binh VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Khối đề nghị Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; còn 4 tổ chức UBMTTQVN, T.Ư Hội NDVN, Tổng Liên đoàn LĐVN, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN được đề nghị tặng Bằng khen của Chính phủ. Đồng thời, UBMTTQVN vẫn tiếp tục được bầu là Khối trưởng Khối thi đua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Khối phó Khối thi đua.

Lương Thủy