Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

T.Ư Hội NDVN: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư Đảng khóa XII

19:48 30/05/2019 GMT+7
Ngày 30.5.2019, tại Hà Nội, Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN chủ trì phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả “Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc

Ngày 30.5.2019, tại Hà Nội, Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN chủ trì phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả “Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư Đảng khóa XII.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – PCT Thường trực T.Ư HNDVN chủ trì Hội nghị.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng đã tập trung thảo luận và thống nhất cao về chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng khóa XIII, phương châm tiến hành Đại hội; tiêu đề của báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (năm 2011- 2020); báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (năm 2016- 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (năm 2021- 2025); báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của Đề cương các văn kiện; đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trong quá trình thảo luận, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã làm rõ, thống nhất tính chất, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

P.V