Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Định nghĩa doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

21:29 28/04/2018 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp (DN) nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC).

Thủ tướng Chính phủ đã quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Internet

Quyết định áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động công nhận DN nông nghiệp ứng dụng CNC tại Việt Nam.

DN nông nghiệp ứng dụng CNC là DN đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Ứng dụng CNC thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển quy định tại Điều 5 của Luật CNC để sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

DN tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC của DN đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm.

DN có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng CNC, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đạt ít nhất 0,5%; số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của DN đạt ít nhất 2,5%.

DN áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận DN nông nghiệp ứng dụng CNC cho các DN đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận của DN và trình UBND cấp tỉnh xem xét quyết định công nhận DN nông nghiệp ứng dụng CNC.

Hương Dịu