Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
SỰ KIỆN: Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII